Kto sme

Sme občianske združenie zaoberajúce sa prácou s deťmi a mládežou. Naším cieľom je umožniť deťom a mládeži sa plnohodnotne rozvíjať vo všetkých štyroch základných oblastiach ich života:
• telesnej (rozvíjať svoje telesné schopnosti a zdravie v športoch a hrách v prírode, zručnosti v ručných prácach a práci s náradím) 
• duševnej (rozvíjať myslenie pri hrách, vyučovaní o prírode..., rozvíjať dobré charakterové vlastnosti) 
• sociálnej ( rozvíjanie správnych spoločenských návykov, správneho vzťahu k iným ľuďom) 
• duchovnej (vyučovať deti v súlade s kresťanskou morálkou) 

Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť cieľavedomou prácou s deťmi a mládežou uskutočňovanou na pravidelných schôdzkach jednotlivých vekovo diferencovaných kmeňov, na víkendovkách a rôznych táboroch (stanových a iných).

Aký význam má tento tak trošku tajuplný názov Royal Rangers práve pre nás? Znamená jednoducho prináležať Ježišovi, nášmu Kráľovi, nasledovať Ho vo všetkých situáciách a dobrodružstvách a získavať skúsenosti v rozmanitých oblastiach života vykonávajúc si zverenú prácu a službu pod Ježišovou najvyššou autoritou. Trinásťročný program Royal Rangers prináša vedúcim práce s deťmi a mládežou pomoc v praktickom živote a službe. Ponúka mladým ľuďom vzrušujúce aktivity a príležitosti k vyrovnanému rastu vo fyzickej, duševnej, sociálnej a duchovnej oblasti života.

Výučba v rôznych oblastiach na seba nadväzuje, zahŕňa tiež poradenstvo a podnecovanie talentov tak v teoretických i praktických vedomostiach a zručnostiach, pričom podstatou je charakterný a zmysluplný život na základe kresťanských princípov. S tým pravdaže plne súvisí život v kresťanskej cirkvi pod autoritami a ochranou miestneho zboru a vykonávanie služby, ku ktorej má človek prirodzené, či nadprirodzené obdarenia v zhode s Božím povolaním. Program Royal Rangers je preto zameraný na výchovu a získanie istoty vo všetkých týchto oblastiach a na pomoc k nájdeniu svojho miesta v službe nášmu Kráľovi, Ježišovi Kristovi. Rovnako je zameraný aj na evanjelizáciu medzi neveriacimi deťmi, mládežou a ich rodičmi, či priateľmi.

V praxi sa vlastne jedná o týždenné schôdzky s deťmi rozdelenými podľa vekových kategórií väčšinou v klubovni či v priestoroch zboru, organizovanie výletov, víkendových táborov a letných táborov v prírode. Deti sa učia hlavným biblickým princípom, základným zručnostiam potrebným pri táborení, orientácii v teréne, práci z rôznym náradím a pomôckami, základom prírodných vied, prvej pomoci, princípom a základom farmárskej práce, hrajú rôzne hry a športy. Vedenie a zabezpečovanie práce Royal Rangers v miestnom zbore má na starosti Rada prednej hliadky a Predná hliadka Royal Rangers.