História

Johnnie Barnes

História tejto služby je vo všeobecnosti veľmi zaujímavá. V roku 1961 „Assemblies of God" (Letničná cirkev) v USA prijala rozhodnutie začať službu medzi chlapcami. O rozbehnutie tejto práce bol požiadaný brat Johnnie Barnes. V čase keď pripravoval dokumentáciu k tejto práci, hľadal vhodný znak. V jednu noc sa zobudil a Boh mu dal inšpiráciu ku znaku v podobe hviezdy a vysvetlil zmysel každej jej časti.

V októbri 1962 už bol program oficiálne zahájený. V septembri 1981 bola služba Royal Rangers predvedená Paulom Williscroftom v Nemecku. V tejto dobe Hanspeter Neck začal vo Švajčiarsku podobnú mládežnícku prácu, ku ktorej spísal neskôr i literatúru.

Pri tejto príležitosti sa stretol s J. Barnesom a obaja vodcovia súhlasili s používaním jednotného znaku a pripojením sa k Európskemu systému. Začali spoločne pracovať. Služba Royal Rangers v Európe bola napokon zahájená hlavne zo Švajčiarska. V roku 1982 sa konal vo Švajčiarsku prvý Národný výcvikový tábor (NVT). Dnes sa už NVT organizujú v mnohých krajinách Európy a Ázie. Práca v Európe je rovnako orientovaná na chlapcov ako aj dievčatá vo veku od 7 do 18 rokov.

V júli 1992 sa zúčastnili na Národnom výcvikovom tábore vo Švajčiarsku tímy záujemcov o túto službu z Čiech i Slovenska. Zo Slovenska tu bol tím pod vedením brata Janka Plintu a boli tu zástupcovia zo zborov v Bratislave, Košiciach, Topoľčanoch a ďalších. Práca Royal Rangers sa veľmi dobre následne rozvinula v Českej republike pod vedením brata Petra Walacha spočiatku ako účelové zriadenie ACS v Českej republike a od roku 1996 ako Občianské združenie MV Českej republiky.

Na Slovensku boli následne určité pokusy rozbehnúť túto prácu, ale keďže sa jedná o ucelenú a pomerne rozsiahlu výchovnú metodiku vyžadujúcu od zborov prijať i určité záväzné podmienky, doposiaľ sa to nepodarilo. V máji 1999 vysiela brat Štefan Gajdoš, pastor zboru ACS v Novom Meste nad Váhom, brata Andreja Ďatelinku na Národný výcvikový tábor Royal Rangers ktorý sa konal 1.-4.7.1999 v Tyře v Českej republike. Na žiadosť brata Štefana Gajdoša vydáva Rada cirkvi ACS oficiálne písomné súhlasné stanovisko s prácou Royal Rangers v rámci zborov ACS, ktoré osobne odovzdáva brat Andrej Ďatelinka na stretnutí v Rybništi 28.-30.10.1999 do rúk vedúcemu práce Royal Rangers pre Európu a Áziu, bratovi Hanspetrovi Neckovi zo Švajčiarska. Následne Andrej Ďatelinka a René Holon Mondzo pozývajú na Slovensko brata Hanspetra Necka na jednodňové stretnutie záujemcov dňa 8.4.2000 v Banskej Bystrici, za účelom predstavenia tejto práce. Zúčastňujú sa ho zástupcovia z viacerých zborov ACS, KS a BJB a brat Mondzo tu preberá od Hanspetra Necka základné materiály, na ktoré podpisuje i zodpovednosť práv kopírovania. V dňoch 6.-9.7.2000 absolvovalo sedem ľudí zo Slovenska Národný výcvikový tábor Royal Rangers v Tyře v ČR. Na tomto tábore došlo tiež ku stretnutiu zástupcov zo Slovenska s Hanspetrom Neckom a bola tu vytýčená vízia usporiadať do konca roka 2000 stretnutie absolventov NVT zo Slovenska za účelom začatia prípravných prác pre uvedenie práce Royal Rangers na Slovensku a ustanovenia nevyhnutných základných výkonných orgánov.

Toto stretnutie sa udialo 2.-3.12.2000 v Muránskej Zdychave, kde bolo odsúhlasené základné znenie stanov Royal Rangers v SR, bola zvolená Národná rada a predseda Národnej rady Royal Rangers, ktorým sa stal René Holon Mondzo. Došlo k rozdeleniu kompetencií a zodpovedností predovšetkým za účelom čiastkovej vízie, ktorou bolo v dohľadnej dobe usporiadať Národný výcvikový tábor pre vedúcich tu na Slovensku, čím sa umožní založiť prácu v prvých zboroch, ktorých vedenie prejaví o túto prácu záujem. V roku 2001 v novembri dochádza k oficiálnej registrácii Royal Rangers na Slovensku ako Občianskeho združenia. Podmienkou registrácie bolo tiež zmeniť názov v iných krajinách obvykle zaužívanej „Národnej rady RR" na „Správnu radu RR". Správnu radu momentálne tvorí sedem členov.

Prvý Národný výcvikový tábor sa uskutočnil 30.8.-2.9. 2001 v Bieňskej doline neďaleko kúpeľného mestečka Kováčová. Tento tábor úspešne ukončilo 12 absolventov ktorí sa takto pripravili na  pioniersku prácu v rámci služby Royal Rangers na Slovensku.

V novembri 2001 sa začína prvá práca s deťmi v Košiciach a prvá Predná hliadka je založená v Dubnici nad Váhom v januári 2002, následne na to je založená Predná hliadka vo Zvolene. Obe Predné hliadky začali aktívnu prácu s deťmi, no pre vysoký potenciál rastu je nutné uviesť do práce čo najviac ďalších vedúcich. 

V marci 2002 sa v Topoľčanoch stretli zástupcovia Royal Rangers z Českej republiky, Švajčiarska, Poľska a Slovenska za účelom prebratia vízie na rok 2002 a 2003. Po tomto stretnutí prebiehalo Školenie spolupracovníkov na NVT 2002.  Na prvý termín (19.-22.6.2002) Národného výcvikového tábora v roku 2002 sa prihlásilo nedostatočné množstvo záujemcov a z tohto dôvodu bol termín NVT 2002 posunutý na 12.-15.9.2002. 

V termíne od 7.7. do 13.7. 2002 sa v Novej Lehote - Doline uskutočnil prvý Detský tábor Royal Rangers na Slovensku. Tábora sa zúčastnilo spolu 40 detí a vedúcich a bol naozaj veľkým požehnaním pre všetkých. Počas tábora došlo k zázračnému zostúpeniu Svätého Ducha na deti, ktorého dôsledkom takmer všetky deti a jedna vedúca mohli nájsť úprimný vzťah s Bohom. Deti v plači niekoľko hodín vyznávali svoje hriechy a modlili sa za seba navzájom, za rodiny, i za iných ľudí.

NVT 2002 na Slovensku sa nakoniec ani v druhom termíne aj napriek pomerne intenzívnej propagácii neuskutočnilo pre nedostatok prihlásených účastníkov.