Vaše osobné údaje

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Našim najvyšším úsilím pri spracúvaní a uchovávaní Vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pred zneužitím osobných údajov a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracovávaní osobných údajov, ktoré sme zostavili tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Prevádzkovateľom v tomto prípade je občianske združenie Royal Rangers v Slovenskej republike.

ČO JE TO SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKÉ POJMY SÚ S TÝM SPOJENÉ?

Oboznámte sa so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 

Osobný údaj - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, podpis, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod. 

Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú. 

Spracovávanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s osobnými údajmi. 

Prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. 

Účel - dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. 

Osobitné kategórie osobných údajov - citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo náboženské presvedčenie a denominačná príslušnosť osoby. 

Oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracovávania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba účastníkom podujatia prevádzkovateľa alebo vo zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom. 

Sociodemografické údaje - informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, záľuby. 

Príjemca - fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované. 

Produkt - zotavovacie aj vzdelávacie aktivity, ktoré ponúkame, literatúra. 

Služba - akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a produkty a podporu, aby sme dodržali zákonné požiadavky a zabezpečili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje o našich členoch, potenciálnych členoch a tých, ktorí nám dali súhlas na spracovanie za účelom ďalšieho kontaktu a ponuky. Spracovávame najmä tieto kategórie osobných údajov: 

Základné identifikačné údaje V prípade účastníkov podujatí pre účely prihlasovania a registrácie spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, podpis. 

Osobitná kategória osobných údajov V prípade účastníkov podujatí pre účely prihlasovania a registrácie spracovávame tieto osobitné kategórie osobných údajov: V prípade účastníkov podujatí: zdravotná poisťovňa účastníka, vybrané údaje len o tých chorobách a iných zdravotných obmedzeniach účastníka, ktoré môžu vplývať na jeho účasť na podujatí. V prípade plnoletých účastníkov na vzdelávacích podujatiach údaje o náboženskom presvedčení a denominačnej príslušnosti. Osobné údaje osobitnej kategórie spracovávame v rámci svojej zákonnej činnosti pri osobách, ktoré sa prihlásili na podujatia, alebo vstúpili do zmluvného vzťahu so sdružením. Bez súhlasu osoby sa osobné údaje z tejto kategórie neposkytnú mimo združenia. 

Kontaktné údaje Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska. V prípade neplnoletých účastníkov ide o kontaktné údaje zákonných zástupcov dieťaťa. Pre prípad uzatvárania písomných zmlúv o dobrovoľníctve alebo iných zmlúv a dohôd o spolupráci spracovávame osobné údaje: meno a priezvisko alebo názov organizácie, fakturačnú alebo aj dodaciu adresu; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ, tiež Vaše IČO. 

Sociodemografické údaje V prípade plnoletých účastníkov podujatí informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, zamestnanie, záľuby.

Informácie o účasti na našich podujatiach Medzi tieto informácie patria informácie o podujatiach, na ktorých ste sa zúčastnili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť ďalšie vhodné podujatia. 

Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu. 

Transakčné údaje Ide výlučne len o informácie o platbách za naše produkty a služby.

PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov: 

Na účel napĺňania cieľov nášho združenia - spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre napĺňanie cieľov nášho občianskeho združenia v zmysle platných stanov, ktorými je najmä organizácia podujatí pre deti a mládež, organizácia vzdelávacích podujatí pre pracovníkov s deťmi, vydavateľská a iná tvorivá činnosť súvisiaca s dosahovaním cieľov združenia a taktiež aj propagácia našej činnosti na webových stránkach združenia, sociálnych sieťach a tlačených výročných správach a letákoch. Na základe týchto údajov vedieme povinnú dokumentáciu účastníkov podujatí aj ich zákonných zástupcov. Tieto údaje nám poskytujete na základe Vášho slobodného rozhodnutia pri prihlasovaní a registrácii alebo iným spôsobom. 

Na účel vedenia účtovníctva - Vaše osobne údaje sme povinní viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.

Na základe našich oprávnených záujmov - našim záujmom je zlepšovať naše služby, informovať Vás o našej činnosti a jednoducho byť s Vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre Vás prijateľná s možnosťou ponechania Vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou. 

Na základe Vášho súhlasu - spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracovávame osobné údaje súvisiace s členstvom na základe Vášho prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu. Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracovávania Vašich osobných údajov nás kontaktujte.   

KOMU VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to: 

Slovenská pošta, a. s. - pre správne vybavenie Vašej objednávky je poskytnutie Vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi nevyhnutné. 

WebHouse, s.r.o. - táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracovávame Vaše osobné údaje. Paulínska 20 917 01  Trnava Slovensko 

Poisťovňa - vybraná poisťovňa, s ktorou prevádzkovateľ uzatvoril zmluvný vzťah o zabezpečení poistenia účastníkov podujatí.  

DOSTANÚ SA VAŠE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre prihlásenie sa na podujatie, tieto údaje spracovávame po dobu povinného vedenia dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. Podľa vyhlášky o zotavovacích podujatiach to je 6 mesiacov. 

V prípade osobných údajov dobrovoľníkov, tieto údaje spracovávame počas doby vykonávania dobrovoľníctva v združení. 

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov. 

Po uplynutí uvedených lehôt môžu byť osobné údaje v prípade potreby anonymizované a uchované pre štatistické účely. O právach s nakladaním s týmito údajmi sa môžete dočítať v nasledujúcej časti.  

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Máte právo k prístupu k osobným údajom Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracovávania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov. 

Máte právo na opravu osobných údajov Máte právo na zmenu resp. opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Môžete nás požiadať, aby sme urobili akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé. 

Máte právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracovávali Vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania Vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak 

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovávali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracovávajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

 

Iné práva Ak uchovávame a spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania Vašich osobných údajov. V prípade požiadavky na zmenu alebo na opravu Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek Vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia Vašej spokojnosti a uplatnenia Vašich práv.   

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁTE? 

Vaše osobné údaje spracovávame vždy výlučne s Vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. 

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely 

Tento súhlas môžete odvolať, kontaktujte nás s touto požiadavkou. 

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií 

Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. Pre takéto odvolanie súhlasu nás kontaktujte.  

ČO AK BOLI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ? 

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk): 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Slovenská republika 

+421 /2/ 3231 3214 

statny.dozor@pdp.gov.sk   

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracovávame Vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný najmä pre účasť na našich podujatiach. Ak sa rozhodnete, že osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopní Vašu prípadnú požiadavku o účasti na aktivitách nášho združenia zrealizovať.   

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Royal Rangers v Slovenskej republike ako prevádzkovateľ pri spracovávaní Vašich osobných údajov sídli v Dubnici nad Váhom. Miestne pobočky združenia pôsobia v niektorých ďalších obciach Slovenska. Zoznam aktuálne fungujúcich pobočiek je zverejnený na webovej stránke združenia. 

Royal Rangers v Slovenskej republike 

Centrum II 94/59-51 

018 41  Dubnica nad Váhom 

IČO: 37827928 

Združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.11.2001 pod spisovým číslom: VVS/1-900/90-18848 v zmysle neskoršej zmeny stanov zo dňa 27.8.2009 pod spisovým číslom: VVS/1-900/90-18848-1. Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu, či telefonicky. 

Web: www.royal-rangers.sk 

Email: office@royal-rangers.sk 

Telefón: +421 948 726 437